ELTE TáTK

2009/2010 tanév. I. félév.

Hely: ELTE TáTK, Pázmány P. sétány 1/A 0.100B

Idő: 12.00-13.30Szociológia Doktori Iskola

Interdiszciplináris Társadalomkutatások ProgramNemzetek Európában (PhInt6/1)Előadó: Csepeli György

Asszisztens: Prazsák GergőA nemzeti érzés-és tudatvilág egyszerre érinti a kollektív lelki szerveződések legősibb és legújabb alakzatait. A téma magában hordozza az interdiszciplinaritást. Egyszerre van szó kulturális antropológiai, szociológiai, szociálpszichológiai, közgazdasági jelenségcsoportról, melynek kutatása során a történeti szempont megkerülhetetlen. A nemzeti problematika megközelítésében a szakirodalom megosztott. Az egyik irány a természetességet, ősiséget, organicitást hangsúlyozza, ami visszavisz a távoli múltba, s onnan tekint a mai nemzetekre. A másik szakirodalmi irány a modernitás varázstalanító prizmáján keresztül tekint a nemzetre, s a modern polgári nemzetállamot létrehozó, működtető politikai, gazdasági jogi szerkezetek állnak figyelme középpontjában. Az Európai Unió perspektívája jó lehetőség arra, hogy a szakirodalmi nézeteltérések konvergáljanak. A nemzetté váláshoz vezető út tekintetében különböző európai nemzetállamok jövője azonos: valamennyiüknek szembe kell nézni a XXI. század nagy kihívásaival. Európa csak akkor tarthatja meg vezető szerepét a világban, ha képes lesz megoldani a migráció, a környezetváltozás, a tudás-gazdaság globális térhódítása során keletkezett új problémákat.IrodalomAnderson, B. 2006. Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. Budapest: L’Harmattan

Bibó I. Az európai egyensúlyról és békéről. In Bibó, I: Válogatott tanulmányok. 1935-1944. Budapest:Magvető

Bretter, Z., Deák Á.(szerk) 1995. Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs: Tanulmány Kiadó

Brubaker, R. 2006. Nacionalizmus új keretek között. Budapest: L’Harmattan

Csepeli, Gy. 1992. Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég

Csepeli Gy. 2009. Válság és nemzet. 7. 31-37.

Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2002. Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-Medencében. Budapest: Balassi

Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M. 2007. Az Európa-projekt. Mozgó Világ. 3, 27-31.

Gerő. A. 1990. Heroes’ Square. Hungary’s History in Stone and Bronze. Budapest: Corvina

Hagendoorn, L., Linssen, H., Tumanov, S. 2001. Intergroup Relations in States of the Former Soviet Union. The Perception of Russians. East Sussex: Psychology Press

Hofer, T. (szerk.) 1991. Népi kultúra és nemzettudat. Budapest: Magyarságkutató Intézet

Hunyady, Gy.(szerk.) 2001. Nemzetkarakterológiák. Budapest: Osiris

Hunyady, Gy. 1996. Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Budapest: Akadémiai

Kántor, Z. (szerk.) 2004. Nacionalizmuselméletek. Budapest: Rejtjel politológiai könyvek

Leersen, J. 2006. National Thought in Europe. A cultural history. Amsterdam: Amsterdam University Press

Örkény A., Székelyi M., Csepeli Gy. Poór J., Várhalmi Z. 2007. Nemzeti érzés és európai identitás. Budapest: Arktisz Kiadó

Hupchick, D.P., Cox, H.E. Cox. 2001. The Palgrave Concise Historical Atlas of Eastern Europe.New York: Palgrave

Schmitt, C. 2002. A politikai fogalma. Budapest: Osiris

Szabó, I. 2009. Nemzet és szocializáció. Budapest: L’Harmattan

Szűcs, J. 1974. Nemzet és történelem. Tanulmányok. Budapest: GondolatKövetelmények

Az órák látogatása kötelező. Az év végére minden hallgatónak egyedül vagy társsal írnia kell egy publikálandó cikket, mely a nemzeti érzés-és tudatvilág valamely empirikusan operacionalizálható dimenziójával foglalkozik saját kutatás keretében.Javasolt témák:

Gyermekek nemzeti szocializációja

Nemzeti tematizációk bélyegeken

Nemzeti tematizációk papírpénzeken

Közoktatásban használatos tankönyvek nemzetközi összehasonlító elemzése

Több nemzet által kultivált nemzeti hősök

Nemzetek az interneten (nemzeti portálok összehasonlítása)

Nemzeti és vallási identitás találkozása jelképekben

Közoktatásban használatos történeti atlaszok nemzetközi összehasonlító elemzése 

Nemzeti auto-és heterosztereotípiák összehasonlító elemzéseTémaválasztás határideje: XI. 2.

A dolgozatok elkészítésének határideje: 2010. I. 24.Az elkészült tanulmányokat 2010 dec. 31-ig ajánlatos a következő folyóiratok valamelyikével közlésre elfogadtatni:

Pszichológia

Kritika

Szociológiai Szemle

Politikatudományi Szemle

Jel-KépMenetrendIX. 21. A nemzet mint csoport

A csoportosulás. Társadalmi nagycsoportok. Gemeinschaft és Gesellschaft. Az etnocentrizmus. Államok és birodalmak. A hovatartozás. Az idegen. Rosszindulatú társadalmi folyamatok. A nemzeti kategorizáció tartalma.X. 5. Nemzettéválás

A nemzettéválásra vonatkozó elméletek dimenziói és dilemmái:

Kollektivizmus vs. Individalizmus

Ősiség vs. Modernitás

Természetesség vs. „Csináltság”

Kultúra vs. Politika

Államnemzet és kultúrnemzet. A közép-és keleturópai kisállamok nyomorúsága  X.19. A nemzetről való tudás

A név. A nemzet szemantikai univerzuma. A hit. A nemzeti lét tematizációi. Nemzeti emlékezet. Típusok. Értékek és értelmezések. Jelképek és rítusok.XI.2.

A magyar nemzet megjelenítése a vizuális nemzeti emlékezeti térben. Látogatás a Nemzeti Galériában.XI. 16. Nemzeti büszkeség nemzeti összehasonlító elemzése

Az identitásérzések koncentrikus körei. A nemzeti büszkeség érzése. A nemzeti szégyen. A nemzeti büszkeség igazolására szolgáló stratégiák (hard és soft) változatai az 1995-ös és 2003-as ISSP vizsgálatok adatbázisai alapján. A nemzeti büszkeség magyarázó modelljei.XI.30. Európai identitás

Nemzetek evolúciója és devolúciója. Az Európai Unió története. Egység és sokféleség. Az európai identitás keresése. Külső és belső kihívások.