ELTE Társadalomtudományi Kar

Kulturális Antropológiai Szakcsoport

Politikai Tudományok TanszékePolitikai antropológiaElőadó: Csepeli György

Tanársegéd: Prazsák Gergő

Hely: Kecskeméti u. 10-12. 120-as terem

idő: péntek, 8.30-10.00

A tárgy célja

A politikai antropológia azokat az antropológiai kutatásokat és elméleti irányzatokat tárgyalja, amelyek a politika és a kultúra kapcsolatrendszerét vizsgálják a különböző társadalmakban. A kurzus során a politikai antropológia eszköztárát a társadalom politikai dimenziójának megértetésére használjuk föl. A félév során a hallgatók bevezetést nyernek a politikai antropológiai kutatások meghatározó irányzataiba és témáiba. Különös hangsúlyt fektetünk a mai magyar társadalom politikai életének antropológiai dimenziójának bemutatására.Követelmények

Az értékelés a következő szempontok alapján történik: rendszeres óralátogatás, félév közi zárthelyi, félév végi dolgozat, kollokvium.Menetrend

1. Az ember meghatározatlansága, a kulturális meghatározódás

Környezet és világ (Umwelt és Welt). Eumethosz mulasztása. Cselekvés és kommunikáció.

2. A politikai antropológia irányzatai

Gyarmatosítás és antropológia. A másság meghódítása.

3.A politikai antropológia kutatási témái

Rítus, szimbólum, legitimáció, hagyomány, értékek, vallás

Filmvetítés: Sokarcú kultúra.

4. Közösség és társadalom

A horda, a törzs, a főnökség, az állam

5. A politikai dimenzió a társadalomban, a hatalom

A hatalom, mint üres hely. Az okozás képessége. Teremtés, rombolás.

6. A politika paradoxonai

Láthatóság/láthatatlanság

Társasság/magány

Isteni/emberi (fenségesség, aljasság)

Maradandó alkotás/mulandó helyzet

Véletlen/törvényszerűség

Személyes horizont/személytelen következmények

7. A politikus szerepe és cselekvési tere.

A politikus magánya. Az én hipertrofizációja. Paranoia és skizofrénia.

8. A politikus szerepkészlete

Reprezentáció. Az udvar. A kliensek. Peer-politikusok. Média.

9.A politikai cselekvés eszközei

A test. A beszéd. „Royal touch”. Karizma.

10.A politika színpada

A hatás. A kultusz. A hajsza. Siker és bukás.

11.A politikai kommunikáció

Nyilvánosság. Fordított Grice-i maximák (redundancia,irrelvancia, homály, kétértelműség). Internet és politika.

Sound bite kommunikáció.

12.A politikai szocializáció

A politikai involváció fokozatai..Család, média, kortárscsoport, iskola.Irodalom

Berger, P. Luckmann, T. 1998. A valóság társadalmi felépítése. Budapest:Jószöveg

Csepeli, Gy. 1987. S-R. Gondolatok dalszövegekről. Ifjúsági Szemle. 7:3.12-17

Csepeli, Gy., Kéri, L., Stumpf, I. 1993. State and Citizen. Studies on Political Socialization in Post-Communist Eastern Europe. Budapest:Institute of Political Science

Csepeli Gy.2006. A meghatározatlan állat. Budapest: Jószöveg

A.Gergely A.1996. Politikai antropológia. MTA Politikai Tudományok Intézete. Etnoregionális Kutatóközpont.

Gerő A., Pető I. 1997. Befejezetlen szocializmus. Képek a Kádár-korszakból. Budapest:Teart.

Gombár, Cs. 1986. A politika parttalan világa. Budapest:Kozmosz

György P. 1997. Az Ó-Új világ. Budapest:Magvető

Kapitány Á.-Kapitány G. 1989. Intézménymimika. Budapest:Vita Kiadó

Sárkány, M. 2000. Kalandozások a 20.századi kulturális antropológiában. Budapest:L’Harmattan

Somlai P. 1997. Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Budapest:Corvina

Szabó, I.1987. Az ember államosítása. Budapest:Tekintet

Zentai, V. (szerk.) 1997. Politikai antropológia. Budapest: Osiris.Valamint A. Gergely András forrásháttér javaslata:


A. Gergely András: Politikai antropológia. /Interdiszciplináris közelítések/. Bevezető segédanyag egy tantárgyi egyetemi jegyzethez. MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, Munkafüzetek 8. Budapest, 1996. http://mek.oszk.hu/01600/01680/


A.Gergely András: Politikai antropológiai források. (Nyersfordítások) /Szöveggyűjtemény/ Oktatási segédanyag, ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszék, 2000. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/neprajz/polant/polant.mek


Udvarhelyi Éva Tessza – Török Ágnes: Egy tiszta város piszkos lakói. /Szakdolgozat/ http://www.azutcaembere.net/allaspont/egytisztavaros.pdf


Simpson, Robert – Coleman, Simon M.: Az antropológia felfedezése:
Mi az antropológia?
http://www.therai.org.uk/pubs/resguide/1_what_anthropology.html http://mek.oszk.hu/01600/01668/01668.htm


Akcióantropológia: Boglár Lajos: Az adaptáció művészete. Részlet itt: http://mek.oszk.hu/01600/01668/01668.htm


Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem. http://www.terebess.hu/keletkultinfo/strauss.html


A.Gergely András: A helyi társadalmak antropológiai kutatása http://www.sze.hu/mtdi/gyoreuropa/Tudom%E1ny%20%E9s%20kutat%E1st%F6rt%E9net/kutat%E1shoz.doc


Rogers Brubaker: Csoportok nélküli etnicitás http://www.mtaki.hu/docs/all_in_one/rogers_brubaker_csoportok_nelkuli_etnicitas_beszelo_2001_7_8.htmEdward Said: Orientalizmus. Részlet a könyv bevezetéséből. http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre37/said.htm


Kunt Ernő: Az antropológia keresése. A komplex kultúrakutatás és az identitás között. Feljegyzések a kultúra kutatásáról és oktatásáról.
http://www.sze.hu/mtdi/gyoreuropa/Magyar/KuntErnoantro.docNiedermüller Péter: Etnicitás és politika a késő modern nagyvárosokban. Replika 38. (1999): 105-120. http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honlap/


Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. http://www.aetas.hu/1999_3/99-3-10.htmPapp Richárd: Magyar-zsidó revival? Kulturális antropológiai válaszlehetőségek egy budapesti zsidó közösség életének tükrében. http://www.mtaki.hu/rendezvenyek/megtartott/papp_richard_magyarzsido_revival.htmlUjvári Péter szerk. 1929 Magyar Zsidó Lexikon. Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. www.zsidlex.extra.hu


A.Gergely András: A francia politikatudomány recepciója Magyarországon. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/politika/theory/francpol/francpol.htm


A.Gergely András: Politikai antropológia, avagy a politikai tudás archeológiája
http://nyil.embe.hu/doc/aga/valosg.rtfA. Gergely András: Közelítések az etnofilmhez. Retusált ősiség, rendezett hitelesség, etnikai valóság. MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, Munkafüzetek 15. Budapest, 1996. http://mek.oszk.hu/01600/01663/


A.Gergely András: Közelítések a régióproblémához. Comitatus, 1998-3. http://www.sze.hu/mtdi/gyoreuropa/Magyar/REGIO.DOCA.Gergely András: Létmódok és kimódolt létek. (Politikai antropológiai tanulmányok). MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Munkafüzetek 77. http://mek.oszk.hu/02000/02032/A. Gergely András: Nagytáji identitás / etnokulturális integritás: a rai
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/rai.htmlA.Gergely András: Van-e a nemzetnek antropológiája. (Könyvismertető, Szakál Gyula írása az A.Gergely András szerk. A nemzet antropológiája . (Hofer Tamás köszöntése. Új Mandátum kiadó, Budapest, 2002.) kötetről.) http://www.edition.hu/weblap/news/textus854.shtml


A. Gergely András Tér, idő, határ és átmenet. Politikai antropológiai esettanulmányok. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Munkafüzetek 86. Budapest. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/neprajz/ter-ido/ter-ido.mek


A.Gergely András: Struktúra, elitesedés és sikerképesség. In Szakál Gyula - Udvarhelyi Éva Tessza - A. Gergely András szerk. Elitek és piaci kultúraváltások . MTA PTI, Etnoregionális Kutatóközpont, Munkafüzetek 89. Budapest. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/szocio/elitek/elitek.htmA. Gergely András: "Primitív" kultúrák, ősi hitek, modern genocídium. Politikai antropológiai és etnológiai forrástanulmányok. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 84. /Felsőoktatási szakanyagként, kizárólag oktatási használatra!/ MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont Budapest, 2001. http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/neprajz/primitiv/primitiv.mekA.Gergely András: Etno-terep. (Recenzió) Kovács Nóra-Szarka László szerk.: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, 2002. c. kötetéről. Élet és Irodalom, 2002-40. http://es.fullnet.hu/0240/kritika.htm


A.Gergely András: Könyvek, tanulmányok cigányokról. Élet és Irodalom, 2001-8. http://www.romacentrum.hu/aktualis/hirek/200108/es20010817a.htm


A.Gergely András: Kulturális antropológia. Tantárgyi forrásanyag az Ember-, erkölcs- és vallásismeret tantárgyhoz. Összeállította: A.Gergely András / MTA PTI - ELTE BTK - Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara Ember-, erkölcs- és vallásismeret továbbképzési szak – Fővárosi Pedagógiai Intézet /. 2002-2003., Budapest.http://mek.oszk.hu/01600/01668/A.Gergely András: A komplex kultúrakutatástól a politikai antropológiáig. http://mek.oszk.hu/04300/04390/04390.pdf